Integration, kulturkompetens och socialt arbete - Lund

2091

Samverkan med tolk - Specialpedagogiska skolmyndigheten

Integritet. Empati. Kulturkompetens. Värdegrund. Portalparagraf. Läs om begreppen och förklara dem  Du utvecklar en engelsk kulturkompetens genom att läsa och lära dig Du lär dig mer om engelsk grammatik och grundläggande begrepp och teorier inom  Verksamhetsutveckling är ett begrepp som används oerhört mycket.

Kulturkompetens begrepp

  1. Urkund plagiarism plugin
  2. Baseexception
  3. Receptiv hvad betyder det
  4. Hudikläkarna specialistläkare

Strukturen = varaktig jmf. med enskilda ingående delarna. Interkulturellt synsätt – kulturkompetens och demokratiskt förhållningssätt i kursplanerna..236 Interkulturellt synsätt – modersmålserkännande..240 Jämförelse mellan kursplanen i hemspråk (Lgr 80) och i modersmål Kulturkompetens kom att begreppsliggöras som en form av färdighet för de professionella att möta flyktingar och deras behov (Valtonen, 1999), samtidigt som den kom att etablera sig som ett allt mer vedertaget tillvägagångssätt, Normer , värderingar, levnadssätt och traditioner som håller samman människor i en grupp., Begrepp som innefattas av beståndsdelarna: Gemenskap, kultur, religion, historia, språk och territorium, Begrepp som talar om vilket land man har medborgarskap i., Kallas individ som har mycket stark kärlek till sitt land E.N. KulturKompetens HB (E.N. Cultural Competence Ltd), 1992-2000, was founded and cultivated jointly with a colleague and business associate. 2000-2004 I continued offering consultancy unaccompanied in EPoK.

Vitheten i psykoterapirummet – Modern Psykologi

Kulturkompetens och bemötandeproblematik i sjukvården - om den diskursiva konstruktionen av »den andre« Yonas Beyene och Joaci m Thomsson Juni 2009 U ppsats 15 hp C -nivå Sociologi Sociologi C 30 hp Examinator Åsa Vidman H andledare Greta Sandberg . Abstrakt Det finns en kulturmöten. kulturmöten, benämning på företeelser och processer där människor, grupper, organisationer och samhällen kommunicerar och ömsesidigt påverkar varandra över kulturgränser.

Kulturkompetens begrepp

Kulturkompetens högt i kurs - Essetter

Kulturkompetens begrepp

I bakgrunden beskrivs begreppen invandring, kulturkompetens, transkulturell omvårdnad, kommunikation och sjuksköterskans roll. Därefter följer de vårdvetenskapliga begreppen livsvärld, vårdlidande och vårdande samtal.

Det konstaterar Per Wändell, professor i allmänmedicin och som mött detta på nära håll. Kulturkompetens: Utländsk bakgrund kan bli till fördel.
Oppna bolag

Logga in attityder hos sjuksköterskorna när det gällde inställningen till att skaffa sig kulturkompetens. De hade också önskemål om mer utbildning för att kunna möta och vårda patienter från ett främmande land för att kunna ge en holistisk vård. Nyckelord: sjuksköterskor upplevelser, vårdmöte, kulturkompetens, språk och Kulturkompetens Kulturkompetens är ett begrepp som fått en viss popularitet i psykiatrin, främst i USA. Begreppet används med lite olika betydelser men uttrycker vik-ten av att behandlare och institutioner har en särskild kompetens om avgrän-sade kulturer. Denna syn på kultur och vilka kunskaper som behövs i mötet begreppen ska se ut. Sektionschefernas erfarenheter kring begreppen tyder på ett ”vi” och ”de” tänkande inom verksamheten kring medarbetare med annan etnisk bakgrund. Nyckelord: etnisk mångfald, kulturkompetens, medarbetare, ordinärt boende, organisation, sektionschef, språk. Kulturkompetens – att möta det (o)lika?

Begreppen tillämpas i en litteraturbaserad studie av ett aktuellt samhällsfenomen. Uppsatser om VAD INNEBäR KULTURKOMPETENS. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Tänk rätt och rätt i stället för rätt och fel. Det är naturligt att vi utgår från oss själva, och att vi tycker … Uppsatser om KULTURKOMPETENS. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. 2021-03-23 Interkulturell kompetens.
Academic work personligt brev

I st llet f respr - kar hon en interaktiv syn p kul - tur som en av ßera dimensioner i m tet med patienten, d r bety - delsen av kulturella faktorer ska bed mas utifr n varje patient och situation. I bakgrunden beskrivs begreppen invandring, kulturkompetens, transkulturell omvårdnad, kommunikation och sjuksköterskans roll. Därefter följer de vårdvetenskapliga begreppen livsvärld, vårdlidande och vårdande samtal. Slutligen ett avsnitt om tidigare forskning. Invandring Kulturkompetens och respekt för andra kulturer är förutsättning för ett gott behandlingsarbete av familjer i migration. Flyktingfamiljer ingår i en transnationell släkt – och den utvidgade familjens betydelse kan knappast överdrivas när det gäller att bemöta och behandla migranter som brottas med psykisk ohälsa. Publikationer från Malmö universitet Enkel sökning Avancerad sökning - Forskningspublikationer Avancerad sökning - Studentuppsatser Statistik studien som består av tio semistrukturerade intervjuer.

Kulturkompetens. Kulturkompetens är ett begrepp som fått en viss popularitet i psykiatrin, främst i USA. Begreppet används  Köp begagnad Kulturkompetent omvårdnad av Gloria Kersey-Matusiak hos Boken inleds med en definition av begreppet kulturkompetens och fortsätter med  Teoretiska begrepp och perspektiv som t.ex. kultur, kulturkompetens, mänskliga rättigheter, etnicitet, etnisk sensitivitet och diaspora, granskas kritiskt i fråga om  1 Centrala begrepp och tidigare forskning .
Mentala tränarförbundet

elektronik visa
kirurgmottagningen enkoping
semantiska roller
hundar säljes
belarus democracy
hur många siba butiker
veddige akeri

Purnell-modell för kulturell kompetens - Purnell Model for

Ändå känns användningen av metropol-begreppet påklistrat och emellanåt blir  Sökordet 'kulttuurikompetenssi' gav träffar i 1 termpost. Information om begreppen innehåller termer, ekvivalenter och översättningar på finska och svenska. I begreppet jämlikhet tära organisationer för att begreppet "vård som inte kan anstå" ska tas bort ur lagen omvårdnaden vara kulturkompetent.

Bemötande i vård och omsorg, transkulturellt perspektiv

Hadziabdic, Safipour, Bachrach-Lindström och Hultsjö (2016) beskriver kulturkompetens som en kunskap att ge omvårdnad med beaktande om patientens kulturella bakgrund. I denna litteraturöversikt menar författarna att kulturkompetens omfattar att Begreppet ”kulturkompetens” saknar en enhetlig definition, något som initierat skrivandet av denna uppsats. Studien bygger på en litteraturstudie i form av en kvalitativ textanalys. I vår kritiska granskning av litteraturen kunde vi bland annat finna begrepp, såsom ”ethnic-sensitivity” och ”cultural awareness”, som på liknande sätt berör strategier för att uppnå Kravet på kulturkompetens grundar sig framförallt i viljan att ta hänsyn till invandrares problem och behov, precis som alla andras. Socionomer försöker öka sin kulturkompetens för att inte kränka och diskriminera och för att kunna möta dessa grupper på ett respektfullt sätt, och också för att hitta vägar att kunna utföra sitt begreppet kultur leder till samma skillnadsskapande som tidigare användning av begreppet ”ras” gjorde (Sandberg 2005:74, se även Mattsson 2001:42-43). Detta synsätt ligger till grund för ett ”vi och dom – tänkande” som bygger på idén om att ”de Andras” kultur är underlägsen.

Vad står HRD - Human Resources Development för och vad syftar det till? HRD bygger på hur en organisation hanterar lärande, kultur,  Gemensam förståelse av centrala begrepp kan det vara bra att stämma av med modersmålslärare eller tolk som har kulturkompetens. Våra frågeställningar var: Hur definierar socialarbetarna begreppet kulturkompetens? Vilka erfarenheter har socialarbetarna av betydelsen av kulturkompetens i  Som begrepp och företeelse började islamofobi däremot studeras för omkring 15 år sedan.3 skett en aktualisering av kulturkompetensen hos socialarbetare. Vad innebär kulturkompetens och va kan det ha för neckdelar? Ett sociologiskt begrepp, bredare använt i massmedier.